1.01.2011

Definicja terroryzmu

Od dekad podejmuje się próby zdefiniowania pojęcia "terroryzm". Na przestrzeni lat zmieniały się zarówno metody terrorystów jak również ich cele co pociągało za sobą konieczność dostosowania teorii do praktyki.

1. Konwencja Ligi Narodów (1937 r.)

Wszystkie działanie przestępcze skierowane przeciwko państwom, których celem jest wytworzenie stanu terroru w umysłach ludzi, grup osób lub społeczeństwa.

2. Definicja zaproponowana przez A.B. Schmidta z Wydziału Przestępczości ONZ (1992 r.)

Akt terroru - przestępstwo wojenne popełnione w czasach pokoju.

3. Rezolucja RB 1269 (1999 r.)

Stanowczo potępiamy wszelkie akty, metody i praktyki terrorystyczne jako nieusprawiedliwione, niezależnie od tego kiedy i przeciwko komu zostały popełnione, zwłaszcza te, które zagrażają międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu.

4. Definicja przyjęta przez środowiska akademickie

Terroryzm [łac.], różnie umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego, podjęte w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych. Działania te realizowane są z całą bezwzględnością, za pomocą różnych środków (przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych), w celu nadania im rozgłosu i celowego wytworzenia lęku w społeczeństwie.


Polski Kodeks Karny nie definiuje pojęcia terroryzmu jednak w art. 115 § 20 zawiera definicję "przestępstwa o charakterze terrorystycznym".

Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu:
1) poważnego zastraszenia wielu osób,
2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności,
3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej - a także groźba popełnienia takiego czynu.

Taką definicję do kodeksu karnego wprowadziła ustawa z 16 kwietnia 2004 roku, która weszła w życie 1 maja tego samego roku. Wprowadzenie definicji legalnej przestępstwa o charakterze terrorystycznym było związane z dostosowywaniem polskiego prawa do standardów unijnych.

Pojęcie przestępstwa o charakterze terrorystycznym definiuje się przy stosowaniu łącznym dwóch kryteriów: szczególnego celu działania sprawcy i odwołującego się do charakteru przestępstwa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz